Zo werken wij

Elk traject heeft de volgende bestanddelen:

  • Klantvraag
  • Vooronderzoek
  • Training/traject
  • Evaluatie en borging

Bureau Ten Bate start vanuit de vraag van de opdrachtgever. Die vormt de basis voor de offerte. Daarin doen wij een voorstel voor een traject.

Tijdens de opdracht werkt de trainer in partnerschap met de opdrachtgever en de deelnemers aan de training. Werken aan verandering en werken met mensen gaat nooit in een rechte lijn van a naar b, maar is een dynamisch proces, waarvan alle partijen eigenaar zijn. Daarom houden wij voortdurend contact met de opdrachtgever over de koers, voortgang en eventuele bijsturing en met deelnemers over hun vragen en het leereffect.

Een goed vooronderzoek is het halve werk. Voordat we starten met trainen bevragen we de opdrachtgever en de toekomstige deelnemers, om een goede analyse te maken van wat er nodig is om het gewenste doel te bereiken. Hoe beleven alle betrokken partijen de huidige situatie, wat speelt er in de organisatie, tussen mensen en in de buitenwereld? Wat is er nodig om beter resultaat te behalen en met meer plezier te werken? Welke organisatiepatronen belemmeren en/of bevorderden het behalen van het doel. In het vooronderzoek maken we gebruik van vragenlijsten, interviews en digitale (team)scans. We verleiden u en uw medewerkers graag tot openheid vooraf, daar plukt u later de vruchten van. Bovendien is de goede context in een training van groot belang voor effectief leren.

We doen ons vooronderzoek met een open blik en gaan de vraag of training of coaching wel de goede oplossing is, niet uit de weg.

Goed resultaat is mensenwerk. In training en coaching werken we aan gedrag, competenties, overtuigingen en drijfveren van mensen. Op deze gebieden leren mensen het meest door te doen en te ervaren. Theorie en modellen zijn in onze werkwijze hulpmiddelen om te laten zien hoe het (niet) werkt en hoe het beter kan, om dat dan ook te gaan doen. We werken vooral praktijk- en ervaringsgericht. We brengen teams en leiders naar het tot dan toe onbespreekbare of niet zichtbare, om echt stappen te zetten. We laten mensen oefenen met ander gedrag, ervaren wat het effect van hun gedrag op anderen is en inzicht opdoen in de wisselwerking tussen hun denken en hun handelen.

Daarbij komt niet alleen het individu met zijn eigenschappen en competenties aan de orde, even belangrijk is zijn rol in de groep en de dynamiek die het werken in en met teams teweegbrengt. Wij maken die verbanden zichtbaar, maken mensen bewust van hun eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Wij vertragen de interactie om stap voor stap te zien en ervaren wat er gebeurt. We leren hen met ander gedrag effectiever te werken of anderen effectiever te maken. We zijn confronterend als het nodig is, maar altijd opbouwend en met humor als het kan.

In onze trainingen en coaching blijven we zo dicht mogelijk bij de praktijk. We oefenen met cases die mensen zelf aandragen, of die in de voorbereiding aan de orde gekomen zijn. We werken met trainingsacteurs om zo realistisch mogelijk te oefenen met moeilijke situaties en gesprekken.

In onze visie stopt de training niet na de training. Training en coaching hebben alleen nut als mensen ook gaan doen wat ze geleerd hebben. Een opdracht is dan ook pas afgerond met goede borging.

Bureau Ten Bate biedt u advies en begeleiding op maat om het resultaat van onze training en coaching duurzaam te maken.