Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dit vinden anderen van ons

De trainers van Bureau Ten Bate werken al jaren samen met uiteenlopende organisaties en bedrijven. Bekijk hier wat onze klanten van ons vinden. 

Gemeente Den Haag
Ontwikkeling zelforganisatie

De dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag is de afgelopen jaren in een verandering terecht gekomen. Burgers die mondiger zijn geworden en willen meebepalen ook over de onderwerpen beheren en onderhouden. Innovaties in de techniek van inrichting, beheer en onderhoud. 

Om op deze ontwikkelingen goed te kunnen reageren, maar juist ook te anticiperen op nog komende ontwikkelingen was het nodig om eens goed naar onszelf te kijken en een paar wijzigingen door te voeren. Daarvoor was het ook nodig om naar onszelf te kijken als leidinggevenden bij deze dienst. Hoe sturen wij eigenlijk, welke ruimte geven we aan onze eigen talenten en die van onze medewerkers. 

Bij deze taaie vraagstukken hebben Daan en ook Rombout een hele belangrijke faciliterende rol gespeeld. Ze hebben ons meegenomen in de belemmerende patronen die ons in de weg zaten om te kunnen veranderen. Door middel van systeem denken en werken hebben zij ons op een positief kritische manier geconfronteerd met onze eigen belemmeringen en die proberen te veranderen in gewenste gedragingen. Daan Sio heeft ons als directie van de Dienst Stadsbeheer begeleid in een aantal sessies om resultaat afspraken te maken op een dusdanige manier dat deze haalbaar zijn en vertaald kunnen worden naar afspraken voor alle anderen in de dienst.

Dit alles doen zij met het resultaat in het vizier en concreet in werkvormen. Hun samenspel is fascinerend om naar te kijken en te ervaren. Ze hebben gebracht waar wij op dat moment baat bij hadden. Compliment voor Bureau Ten Bate!

Ans Rietstra, Algemeen Directeur Stadsbeheer, gemeente Den Haag

Hét tijdschrift voor organisatieontwikkelingen TvOO gebruikt deze case zelfs om succesvolle zelforganisatie te illustreren. 

Lilianefonds
Teamontwikkeling

Het team, verantwoordelijk voor accountmanagement en partnerschap, is enkele jaren geleden samengevoegd. Hoewel het geen groot team is, kan de samenwerking en de output beter. De teamleden zijn van goede wil, maar trekken ook deels hun eigen plan. Samen met Bureau Ten Bate is een teamontwikkeltraject ingezet om de samenwerking te verbeteren en daarmee betere resultaten te verkrijgen..

Met hulp van Rombout hebben we nuttige inzichten verkregen in patronen en communicatiestijlen. Ook hebben we concrete tools gekregen om hier mee aan de slag te gaan. De sessies met Rombout waren leerzaam en zo nu en dan ook confronterend. Rombout is niet bang om scherpe vragen te stellen, maar doet dit met gevoel en inlevingsvermogen. Dit zorgde voor een veilige omgeving voor het team en een prettige samenwerking met Rombout.

Met hulp van Rombout hebben we nuttige inzichten verkregen in patronen en communicatiestijlen. Ook hebben we concrete tools gekregen om hier mee aan de slag te gaan. De sessies met Rombout waren leerzaam en zo nu en dan ook confronterend. Rombout is niet bang om scherpe vragen te stellen, maar doet dit met gevoel en inlevingsvermogen. Dit zorgde voor een veilige omgeving voor het team en een prettige samenwerking met Rombout.

Beau van Leeuwen, teammanager Lilianefonds

Gemeente Enschede
Ontwikkeling zelforganisatie

Ons doel in dit traject was om kaders voor zelforganisatie te creëren voor de afdeling Fysiek & Economie. We zijn nu zeker een eind op weg. Toen ik manager werd van deze afdeling was men al bezig met de invoering van zelforganisatie. Ik merkte dat het begrip zelforganisatie nog onvoldoende geladen was en dat een deel van de mensen daarbij geneigd was om wat ‘achterover te leunen’.

Ik ontmoette Caroline en Kai tijdens een bespreking over een traject Verbindende Communicatie. Er ontstond een heel mooi gesprek over mijn zoektocht hoe zelforganisatie goed vorm te geven. Ik ervoer direct aansluiting bij wat ik nodig had en ik dacht: zij zijn prima in staat om de afdeling en mij te helpen een volgende stap in te zetten.

Het bleek heel belangrijk om op de afdeling regelmatig met elkaar te praten over de manier waarop wij zelforganisatie vorm willen geven: wat is het (niet) en wat zijn de verwachtingen van de teams en van elkaar? Dat gesprek vindt nu plaats en je ziet dat teams zaken heel mooi oppakken. Men is bijvoorbeeld aan de slag gegaan met de verdeling van rollen en er is geïnvesteerd in het verkrijgen van meer verbinding met elkaar. Daarbij zie ik veel verschillende snelheden. Er zijn afspraken gemaakt maar er is geen blauwdruk om daar te komen. Het ene team heeft meer tijd nodig om elkaar te vinden dan het andere team. Sommige teams zijn nu al zover dat ze zichzelf beter op de (politieke) kaart weten te zetten, naar tevredenheid van de concerndirectie. Daar ben ik oprecht trots op.

Soms gaan de ontwikkelingen een tijdje als vanzelf. Als ik merk dat het weer begint te ‘haperen’ is het belangrijk dat ik de mensen stimuleer om de volgende stap te zetten. Ik voer regelmatig ontwikkelgesprekken met de teams en met individuele mensen. Dat levert mooie gesprekken op. Het is belangrijk dat ik continue mijn antenne aan heb staan. Ik stimuleer en controleer ook: hebben jullie gedaan wat jullie hadden afgesproken? Ieder team mag daarbij gebruik maken van de diensten van Kai en Caroline. Zij hebben verschillende kwaliteiten, terwijl ze ook goed op elkaar zijn ingespeeld.

Het strippenkaartsysteem werkt daarbij heel goed. Op het moment dat ik denk: hier is een interventie nodig, kan ik tegen een team of individu zeggen: we hebben afspraken gemaakt met Kai en Caroline. Bespreek met wie je het liefste in zee wilt en ga aan de slag. En vervolgens wordt het ook gewoon geregeld. Na een tijdje zie ik de resultante van de begeleiding. Ik ervaar daarbij het contact met beiden als onvoorstelbaar plezierig.

Inmiddels hebben we het ‘achteroverleunen’ steeds meer losgelaten en is de humor weer aan boord. Ook is er steeds meer ruimte om diepgaande gesprekken met elkaar te voeren. Zo organiseren we bijvoorbeeld voor iedere nieuwe medewerker een live uitgezonden interview, getiteld ‘Ik banner net’. We stellen vragen die veel verder gaan dan alleen het werk. Dat heeft een verbindend effect op de hele afdeling. Er is dus veel in beweging en dat geeft mij energie!

Leo Boeding, manager afdeling Fysiek en Economie, gemeente Enschede

Gemeente Etten-leur
Leiderschapsontwikkeling

De gemeente Etten-Leur heeft organisatieontwikkeltraject doorlopen. Om dit traject goed te laten slagen, was er een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevenden. Daarom organiseerden we een managementdevelopment-programma. Dit MD-traject werd begeleid door Rombout en Daan. 

Eén van de uitkomsten van het organisatieontwikkeltraject was het werken met een kleiner MT en een aantal leidinggevende in het middenkader. Leidinggevende in het middenkader was nieuw voor ons. De opdracht voor Rombout en Daan was het nieuwe team te helpen vormen en de nieuwe ontwikkelrichting van de gemeente in de genen te krijgen van alle leidinggevenden. Zij maakten hier een overtuigend plan voor.

In het afgelopen jaar zijn we elke maand bij elkaar gekomen en zij hebben elke keer weer een bewuste route gekozen om onze doelen te bereiken. Richten op jezelf als persoon, kijken naar de eigen vaardigheden, het team als geheel en vervolgens dat alles te zien in de turbulente omgeving. De focus hierbij hoe ga je hier zelf mee om en wat voor een rol heb jezelf in het geheel. De dagen waren opgebouwd uit de inbreng van de deelnemers, creatieve werkvormen en intervisie om patronen bloot te leggen en te bespreken. Zij zijn in staat geweest de verbinding te leggen tussen de leidinggevenden. Ze waren scherp op wat er gebeurde en ze intervenieerden waar nodig. Met heel duidelijk het voorafgestelde doel in het hoofd. Ik zie dat het voor de leidinggevenden veel heeft gebracht: op persoonlijk gebied, maar ook in teamverband.

Barbera Silvis-De Heer, gemeentesecretaris, gemeente Etten-leur

Kverneland
Organisatie ontwikkeling

“Hoe komen wij als nuchtere verkopers er bij om een meerjarig en organisatiebreed teamontwikkeltraject op te starten?”

Als je werkzaam bent in de Agrarische sector dan merk je dat de traditionele normen en waarden nog steeds zeer gewaardeerd worden maar ook dat de sector zich gestaag door ontwikkelt. Alleen lijken de veranderingen zeker de laatste jaren maar ook in de toekomst wel exponentieel te verlopen. Naast de veranderende fysieke werkmethodes heeft de voortdurende digitalisering van de bedrijfsvoering het gevolg dat de gehele agrarische sector razend snel professionaliseert.

Daar passen de traditionele verkoop methoden niet meer bij. Kverneland Benelux als marketing en verkoop organisatie moet er voor waken binding te houden met de klanten (onze dealers) maar tevens zullen er door de marktontwikkelingen nieuwe machines ontworpen moeten worden die voldoen aan de eisen die de markt stelt. Communicatie is daarbij cruciaal.

Wij voorzien dat onze klanten een andere behoefte krijgen en dat ze als het ware “ontzorgt” willen worden. Dat betekent dat de verschillende disciplines binnen ons bedrijf meer samen moeten werken zodat wij gezamenlijk met onze dealers optrekken om tevreden gebruikers te creëren van de machines die wij in de markt zetten.

Als team moeten wij klaar steunen en niet als afzonderlijke afdelingen ons eigending doen. Men zegt wel eens “verkoop verkoopt de eerste, machine service de tweede” Dat geldtzeker voor de business waar wij in zitten. Maar dat betekent ook dat wij heel goed van elkaar moeten weten hoe wij de klanten willen benaderen, wat onze doelstellingen zijn, zelfs op micro niveau en hoe we vanuit die doelstellingen met elkaar de markt gaan veroveren.

Voor ons was systeemdenken als basis voor de team ontwikkeling zeer belangrijk. De begeleiding van Daan speelt hierin een cruciale rol. Zij heeft er voor gezorgd dat het Management Team ook ging functioneren als een MT en dat het team ontwikkelingsproces gedragen wordt. Met de nodige creativiteit en durf zien we dankzij Bureau Ten Bate de ontwikkeling van het team vorm krijgen maar belangrijker nog wat het ook wortel vat in de gehele organisatie.

Walter Ruiterkamp, managing director Kverneland Group Benelux

Samenwerkingsverband Twente Noord
Teamontwikkeling

Het expertise- en dienstenteam bestaat uit 25 schoolcoaches; voormalig ambulant begeleiders uit het Speciaal (Basis) Onderwijs die de leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en teams in het regulier basisonderwijs adviseren en coachen in het vormgeven van Passend Onderwijs. Allemaal collega’s met een visie en een mening! 

Hoe nodig en helpend dat is om een team te worden, zo lastig kan dat ook zijn als je samen besluiten moet gaan nemen. Daarnaast ziet het team elkaar niet dagelijks op de werkvloer: men is immers zoveel mogelijk op de scholen aan het werk. Het is dus van belang dat het team meer zelfsturend kan opereren. Een mooie ontwikkeling dus om de begeleiding van Bureau Ten Bate in te roepen! En zo geschiedde.

Samen met Rombout  en Caroline hebben we ervaren hoe we gebruik kunnen gaan maken van Deep Democracy, een manier van onderzoeken en besluiten nemen waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de potentie van het hele team. We hebben ontdekt wat ons patroon is: we nemen snel besluiten, die we dan later weer ter discussie stellen. We hebben geleerd om te vertragen en de wijsheid van de minderheid mee te nemen. We zijn net op weg, maar toch onze eerste 2 besluiten al diep democratisch genomen. Dit smaakt naar meer!!!

Marleen Roth, leidinggevende Expertise- en Dienstenteam SWV Twente Noord

1Stroom
Teamontwikkeling gericht op zelfsturing

De ervaringen die we met Rombout hadden bij een eerder veranderproces waren positief. Ook nu ging het weer om een veranderingsproces waarbij teamvorming en -ontwikkeling een grote rol speelde. De keuze hierin was dan ook al snel gemaakt.

Eén van de belangrijkste dingen die het team ontwikkelde was dat mensen steeds vaker uitspraken wat ze ergens werkelijk van vonden. Hierdoor ontstond ruimte voor een daadwerkelijke verbinding tussen de teamleden.

 

 

Het was ook mooi om te zien welke rol ieder in dit systeem had en hoe dit verschoof naarmate er meer persoonlijke verbinding en dus. vertrouwen ontstond. Daarnaast is er meer inzicht ontstaan in de de processen die een rol spelen bij teamontwikkeling. Dat neem je mee binnen je organisatie. Je gaat daardoor anders kijken naar samenwerken en samen werken.

Het gezamenlijk bouwen aan het team gaf veel energie. Je wordt jezelf dan ook bewust van alle energie die er verloren gaat wanneer je dit niet doet. Door het traject heeft de samenwerking een flinke boost gekregen al merk je  ook wel dat oude patronen na verloop. van tijd weer de kop op steken. Dit team heeft er daarom voor gekozen om hun jaarlijkse trainingsbudget te besteden aan teamontwikkeling. Het gezamenlijke belang staat daarmee voorop en niet dat van het individu. Dat betekent een flinke stap voorwaarts in de ontwikkeling naar een zelfsturend team. 

De samenwerking met Bureau Ten Bate hebben we als erg prettig ervaren. Zij luisteren, observeren en weten vervolgens een goede en gedegen vertaling te maken naar het aanbod. Als zaken moeten worden aangepast is dat geen probleem. Ook gaan zij het ongemak niet uit de weg en voorzien zij het proces op sommige punten van een gedegen theoretische onderbouwing. Dat vergroot het inzicht van de deelnemers. Een groot pluspunt vind ik persoonlijk de flexibiliteit en het samen met de klant zoeken naar de juiste inzet. Zij gaan dan echt naast je staan. 

Dat laatste kwam ook tot uitdrukking in een bijeenkomst die op het laatste moment door ons werd afgemeld. Dat is altijd erg lastig. Je hebt niet altijd controle hierop maar bent van mening dat je een juiste keuze maakt. Daarnaast is het voor het bureau niet meer mogelijk om andere werkzaamheden te verrichten.

Er vinden de komende periode veel veranderingen plaats bij 1Stroom. Wat dat betreft is er nog genoeg te doen. Naar aanleiding van de resultaten op teamniveau wordt Bureau Ten Bate momenteel ook op het niveau van leidinggevende/management ingezet. 

Angélique Voskamp, ontwikkelmanager 1Stroom, een samenwerkingsverband van de gemeente Duiven en Westervoort

De Parabool
Leiderschapsontwikkeling

Caroline heeft ons begeleid tijdens een Leiderschapsontwikkelingstraject. Sindsdien hebben we – onder het motto “vertragen is versnellen” – een klein, maar betekenisvol agendapunt toegevoegd aan onze MT-vergadering.

We sluiten de vergadering af met: “Hebben we nog iets gemist in de Onderstroom (interactie en emotie) of in de Bovenstroom (inhoud en procedure)?” Dat is voor ons een moment van reflectie. Iemand zegt dan bijvoorbeeld: “Ik voelde me bij dat onderwerp niet helemaal gehoord” of “Dat ging wel heel snel, hebben we dat wel voldoende doorleefd?” Dit kan betekenen dat we of in het proces en/of in de besluitvorming nog iets bijsturen. Juist door dit te doen, voorkomen we vertraging.

André Leferink
Directeur Stichting De Parabool, voor ondersteuning van verstandelijk gehandicapte mensen

Stichting Moria
Teamontwikkeling voor een betere samenwerking

Ik ervaar Bureau Ten Bate als een professioneel bureau dat inspeelt op de actualiteit. Zo heeft ons team in de tijd van de lockdown als gevolg van Corona videomeetings gevoerd onder begeleiding van Rombout. Verder vinden aansluiting bij hun werkwijze. Daar hadden we al eerder goede ervaringen mee opgedaan.

Tijdens dit teamontwikkelingstraject was ons belangrijkste doel om meer van elkaar te leren en meer verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij vinden we het belangrijk om elkaar in gelijkwaardigheid (on)gevraagd feedback te kunnen geven. We willen als team groeien naar een M3-team.

Ik ben het meest trots op de bredere verbinding die is ontstaan binnen het team. Binnen die verbinding wordt steeds vaker een kritische, maar respectvolle houding aangenomen waardoor we meer van elkaar leren en beter van elkaars werkwijzen op de hoogte zijn. De intentie om van elkaar te leren was er al, maar nu zijn er wat drempels weggenomen door zo intensief met elkaar bezig te zijn.

Wat ons energie heeft gegeven is om twee dagen bij elkaar te zijn, even weg van de concrete werkvloer en met een frisse blik elkaar ontmoeten. We zijn dichter bij elkaar gekomen en hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt over de manier waarop we willen samenwerken en hoe wij ons willen ontwikkelen.

Rombout sloot goed aan op onze behoefte en bood instrumentaria aan waar we wat mee konden. Wat ons nog te doen staat is de boel scherp houden. Zorgen dat we de ontwikkeling blijven voort zetten en de afspraken die we gemaakt hebben blijven nakomen. We vinden het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Er is een begin gemaakt, maar we zijn er nog niet. Het traject is dan ook nog niet afgerond.

Jan Wassink, Senior Persoonlijk begeleider, Stichting Moria

Gemeente Woerden
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Bij de gemeente Woerden heeft Rombout voor het team VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)  cursus voor omgaan met agressie georganiseerd. De inspecteurs en de handhavingsjuristen doen dit als één groep. 

Omdat een nieuwe cursus al op de planning stond was dit een mooie gelegenheid om dit met de nieuwe teamsamenstelling te doen. We hebben bewust de keuze gemaakt om met een ander bureau te werken dan de twee voorgaande trainingen. In het eerste gesprek kwam Bureau Ten Bate goed over. Er werden al duidelijke ideeën voorgelegd voor de training en de evaluatie waar wij ons in konden vinden. Het doel voor ons van de training was om met name de telefoongesprekken beter te kunnen sturen, daarnaast wilden we de kennis weer opfrissen, oefenen en kijken hoe we elkaar kunnen helpen.

Tijdens de training hebben we gezien dat voor iedereen de grens anders is. En dat mensen om je heen van buitenaf signalen kunnen zien die je zelf nog niet gemerkt hebt. Dit geeft een mooi inzicht in jezelf en dat heb ik als erg waardevol ervaren.

We hebben goede handvatten gekregen om in gesprekken met grensoverschrijdend gedrag te kunnen handelen en hoe je het gesprek niet laat rekken.
Hoe we elkaar kunnen helpen na een confrontatie met grensoverschrijdend gedrag is niet uitgebreid aan bod gekomen. Dit nemen we verder buiten de training in ons team op.

Nienke Booms , Inspecteur Toezicht en Handhaving, gemeente Woerden

Ook klant worden?

Laat hier je gegevens achter en we bellen je zo snel mogelijk terug.