Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden Bureau Ten Bate

A. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. BUREAU TEN BATE: De VOF Bureau Ten Bate, ofwel een van haar onder de naam BUREAU TEN BATE opererende franchisenemers die de opdracht zoals bedoeld onder artikel A.4 uitvoert.
 2. Opdrachtgever: Degene die met BUREAU TEN BATE een overeenkomst heeft gesloten of gebruik maakt van de verrichtingen of diensten van BUREAU TEN BATE.
 3. Prijs: de financiële vergoeding, exclusief BTW, die BUREAU TEN BATE ter zake de uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
 4. Opdracht: Een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij BUREAU TEN BATE zich jegens opdrachtgever verbindt in haar opdracht werkzaamheden te verrichten, van welke aard dan ook, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een opdrachtgever worden verricht, alsmede alle andere door BUREAU TEN BATE aan opdrachtgever geleverde producten en diensten.

B. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen BUREAU TEN BATE en de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

C. Opdracht

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door BUREAU TEN BATE is aanvaard.
 2. Opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer de opdracht zelf uitvoert, dan wel onder zijn verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar werknemers c.q. derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BUREAU TEN BATE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BUREAU TEN BATE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BUREAU TEN BATE zijn verstrekt, heeft BUREAU TEN BATE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gebruikelijke tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen. BUREAU TEN BATE is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BUREAU TEN BATE is uitgegaan van door of zijdens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid c.q. onvolledigheid BUREAU TEN BATE kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien BUREAU TEN BATE door overmacht of een andere niet aan haar toerekenbare omstandigheid, niet in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, dan heeft BUREAU TEN BATE te harer keuze het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel door eenvoudige kennisgeving aan opdrachtgever en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 5. BUREAU TEN BATE is niet verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden, wanneer BUREAU TEN BATE op redelijke gronden meent dat dit zal leiden tot handelen in strijd met fundamentele normen en waarden voor zijn dienstverlening die BUREAU TEN BATE in acht pleegt te nemen.
 6. Een door BUREAU TEN BATE aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaats-verbintenis. BUREAU TEN BATE zal zich naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem verwacht mag worden inspannen de werkzaamheden uit te voeren.
 7. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie van BUREAU TEN BATE geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 3 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk bij BUREAU TEN BATE heeft gereclameerd.

D. Declaratie

 1. Aan BUREAU TEN BATE dient te worden vergoed de overeengekomen prijs, te vermeerderen met BTW.
 2. De prijs wordt ofwel vooraf overeengekomen ofwel berekend aan de hand van het voor de betreffende periode geldende uurtarief, zoals dat jaarlijks door BUREAU TEN BATE voor ieder van de voor BUREAU TEN BATE werkzame personen wordt vastgesteld, ofwel een ander, door BUREAU TEN BATE schriftelijk bevestigd uurtarief.
 3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal BUREAU TEN BATE de opdrachtgever informeren over de financiële gevolgen van deze extra werkzaamheden.
 4. BUREAU TEN BATE is gerechtigd om de kosten die door derden aan haar in rekening worden gebracht ter zake reis en verblijfkosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 5. Indien het verrichten van diensten ten behoeve van de opdrachtgever zich over en periode van meer dan een maand uitstrekken is BUREAU TEN BATE gerechtigd tussentijdse declaraties te verzenden.
 6. BUREAU TEN BATE is bovendien gerechtigd betaling van voorschotdeclaraties te vragen, welke verrekend zullen worden met de eindafrekening van de diensten.

E. Annulering door opdrachtgever

 1. In het geval de opdrachtgever de overeenkomst voordat deze geheel of gedeeltelijk tot uitvoering is gekomen wenst te annuleren dan geldt hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 3. In het geval de annulering plaatsvindt in de periode tussen één maand tot twee weken voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, dan is opdrachtgever aan BUREAU TEN BATE 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd. Indien de annulering plaatsvindt binnen twee weken voor de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, dan is de opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen totaalprijs te voldoen.
 4. Door derden aan BUREAU TEN BATE in rekening gebrachte kosten die verband houden met de annulering zullen te allen tijde volledig worden doorbelast aan opdrachtgever.

F. Betaling

 1. Betaling van declaraties dient plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd van 1% per maand.
 2. Slechts betaling door overmaking op een aangegeven bankrekening van BUREAU TEN BATE of contante betaling tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 3. BUREAU TEN BATE is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot zekerheid van betaling van door haar te verrichten diensten, alsmede tot het verlangen van zekerheid in andere vorm, in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan de opdrachtgever toebehorende goederen.
 4. Indien tijdige betaling van enige declaratie, storting van een depot, verlening van zekerheid dan wel inbetalinggeving achterwege blijft is BUREAU TEN BATE gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat hij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden en is al hetgeen de opdrachtgever aan BUREAU TEN BATE uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. Wanneer door, of van een opdrachtgever faillissement, surséance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt aangevraagd of een opdrachtgever aan haar schuldeisers een akkoord aanbiedt, heeft BUREAU TEN BATE de bevoegdheid om de tussen partijen gesloten overeenkomst door middel van eenvoudige kennisgeving met onmiddelijke ingang te ontbinden en zijn de tot dat moment door opdrachtgever verschuldigde betalingen c.q. de door opdrachtgever te verrichten prestaties zonder nadere ingebrekestelling ineens en terstond opeisbaar.
 6. De door opdrachtgever gedane betalingen komen eerst in mindering op eventueel verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs wanneer de opdrachtgever meedeelt dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie.
 7. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van enige door haar gestelde (tegen)vordering of korting met de declaraties van BUREAU TEN BATE.
 8. Wanneer BUREAU TEN BATE incassomaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van die maatregelen ten laste van opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het openstaande saldo, zulks met een minimum van € 1250,=.

G. Aansprakelijkheid

 1. BUREAU TEN BATE is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever en/of een derde lijdt wegens niet behoorlijke nakoming door BUREAU TEN BATE van de opdracht, behoudens voorzover opdrachtgever bewijst dat BUREAU TEN BATE opzet en/of grove schuld kan worden verweten. BUREAU TEN BATE is evenmin aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de door BUREAU TEN BATE bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 2. BUREAU TEN BATE is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden.
 3. Indien en voor zover BUREAU TEN BATE door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk wordt geacht, zal de aansprakelijkheid van BUREAU TEN BATE uit welke hoofde dan ook, in alle gevallen zijn beperkt tot het bedrag waarop de door BUREAU TEN BATE afgesloten beroepsaansprakelijksheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, met inbegrip van het eigen risico onder die verzekering.
 4. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van BUREAU TEN BATE in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van BUREAU TEN BATE beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde prijs.
 5. Bij het inschakelen van derden zal BUREAU TEN BATE steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BUREAU TEN BATE is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 6. Opdrachtgever vrijwaart BUREAU TEN BATE gaaf en onvoorwaardelijk terzake van aanspraken van derden, welke ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.

H. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle aan opdrachtgever geleverde diensten berusten uitsluitend bij BUREAU TEN BATE.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUREAU TEN BATE van in het kader van de overeenkomst verstrekte zaken, waaronder cursusmappen, adviezen en dergelijke al dan niet met inschakeling van derden te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

I. Boeteclausule

 1. Het is de opdrachtgever en tot haar groep behorende (rechts)personen verboden om met personen die door BUREAU TEN BATE aan opdrachtgever zijn voorgesteld c.q. bij haar zijn aangedragen, of op andere wijze met haar in contact zijn gebracht in welke zin dan ook, een dienstverband aan te gaan (noch direct, noch indirect), dan wel anderszins met deze persoon samen te werken, zonder schriftelijke goedkeuring van BUREAU TEN BATE. Bij gebreke hiervan is opdrachtgever aan BUREAU TEN BATE een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 50.000,–, alsmede een boete van € 500,– per dag dat deze overtreding voortduurt.

J. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen BUREAU TEN BATE en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen BUREAU TEN BATE en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen naar keuze van BUREAU TEN BATE worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem of Zutphen, dan wel aan de volgens de wet bevoegde rechter.

K. Diversen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen BUREAU TEN BATE en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. de vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bureau Ten Bate kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Bureau Ten Bate, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt, of door het sturen van een e-mail aan ons. Bureau Ten Bate kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam,  telefoonnummer , e-mailadres, bedrijfsadres en reden van contact.

Waarom Bureau Ten Bate deze gegevens nodig heeft
Bureau Ten Bate verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of in het kader van diensten die wij in overleg met jou leveren. Daarnaast kan Bureau Ten Bate je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit training en coaching.

Hoe lang Bureau Ten Bate deze gegevens bewaart
Bureau Ten Bate bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen Bureau Ten Bate verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Bureau Ten Bate slaat gegevens op van je bezoek aan de website. Wij gebruiken cookies Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Bureau Ten Bate. Bureau Ten Bate zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen
Bureau Ten Bate neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ons e-mailverkeer verloopt via een beveiligde Exchange-server in Nederland. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Bureau Ten Bate is als volgt te bereiken:
Postadres/vestigingsadres: Johannahoeveweg 12, 6874 CD Wolfheze
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63427419
Telefoon: 06-10078013
E-mailadres: info@bureautenbate.nl
Contactpersoon: Daan Sio